MARTINEZ: Spokesman says AG politicizes case

MARTINEZ: Spokesman says AG politicizes case

TOP |